ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.it
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.com
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.in
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
.bar
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.net
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.bid
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.build
76.99 €
1 سال
76.99 €
1 سال
76.99 €
1 سال
.org
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.co.de
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.biz
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.blue
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
.info
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.club
22.50 €
1 سال
22.50 €
1 سال
22.50 €
1 سال
.cn.com
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.eu
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.com.de
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.bz
84.00 €
1 سال
84.00 €
1 سال
84.00 €
1 سال
.dance
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.mobi
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.in.net
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.name
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
.moda
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
.ca
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.cc
23.09 €
1 سال
23.09 €
1 سال
23.09 €
1 سال
.pub
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.de
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.menu
38.49 €
1 سال
38.49 €
1 سال
38.49 €
1 سال
.co.uk
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.es
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.ch
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.cn
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.uno
32.09 €
1 سال
32.09 €
1 سال
32.09 €
1 سال
.la
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
.xyz
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
.pw
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.ru
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.social
21.16 €
1 سال
21.16 €
1 سال
21.16 €
1 سال
.co
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.us
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.wiki
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.tv
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.me
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.tel
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.com.au
119.00 €
2 سال
119.00 €
2 سال
119.00 €
2 سال
.asia
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.ws
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
.mn
135.00 €
1 سال
135.00 €
1 سال
135.00 €
1 سال
.xxx
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
.nl
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.sx
65.00 €
1 سال
65.00 €
1 سال
65.00 €
1 سال
.com.cn
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
.pro
49.00 €
1 سال
199.00 €
1 سال
199.00 €
1 سال
.solutions
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.zone
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.foundation
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.shoes
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.works
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.co.in
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.firm.in
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.com.br
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
.bio
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.fit
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
.fr
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.ae
129.00 €
1 سال
129.00 €
1 سال
129.00 €
1 سال
.travel
229.00 €
1 سال
229.00 €
1 سال
229.00 €
1 سال
.education
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.cloud
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.pt
75.00 €
1 سال
75.00 €
1 سال
75.00 €
1 سال
.ie
175.00 €
1 سال
175.00 €
1 سال
175.00 €
1 سال
.uk
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.be
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.money
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.io
179.00 €
1 سال
179.00 €
1 سال
179.00 €
1 سال
.store
65.00 €
1 سال
65.00 €
1 سال
65.00 €
1 سال
.tech
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.srl
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.agency
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains